ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK (DR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 8
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi EA
Program İçeriği

Ekonomik küreselleşme ve artan riskler, uluslararası ticaret ve işletmeciliğin önemini artırmıştır. Bu alanların kapsam ve içeriğinin değişmesi bu alanlara yönelik teorik çalışmaların ve araştırmaların da artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni ve eleştirel bakış açılarını geliştirecek insan kaynağı ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Uluslarararası Ticaret ve İşletmecilik Doktora Programı bilimsel düşünme ortamının oluşturulmasını ve özgün fikirlerin ortaya çıkmasını sağlayan,  üretilen yeni bilgileri reel ve finansal piyasalarda, dış ticaret kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında uygulayabilen, çalışmalarını uluslararası saygın bilimsel platformlarda sunabilen  ve yayımlayabilen  bireyler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle çok uluslu işletmelerin ve kendi toplumunun yanısıra farklı toplumların ekonomik sorunlarına duyarlı bilim insanları yetiştirilebilecektir.

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Selahattin KAYNAK
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Selahattin KAYNAK
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr.Öğretim Üyesi Nurullah EREM
Sekreter
Tanımsız Hüsne ERCAN
Tarihçe
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik doktora programının açılması 31/03/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme kararı ile uygun görülmüştür.
Kazanılan Derece
Doktora
Kabul Koşulları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurulunun teklifi ve Üniversite Senatosunun onayı ile ilan edilen başvuru koşullarına göre öğrenci alımı gerçekleştirilir.
Üst Kademeye Geçiş
İlgili mevzuat gereği doktora öğreniminin üstünde başka bir program bulunmamaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Doktora programından bir öğrencinin mezun olabilmesi için; GANO’sunun en az 3.00 olması, yeterlik sınavını geçerek doktora tezi savunma sınavından başarılı olması gerekir.
Mezun İstihdam Olanakları
Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerde akademik personel olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca uluslararası ticaret ve işletmecilik alanında sahip oldukları teorik bilgi ve yeterlilikleri ile kamu ve özel sektörde çalışabilme imkanına sahip olurlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak olan ara sınav, kısa sınavlar ile kısa ödev, uzun ödev, proje gibi yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavları/yarıyıl sonu çalışmaları ile ölçülür. Bir dersin başarı notu; ara sınav veya yarıyıl içi çalışmalarından oluşan dönem içi not ortalamasının %40’ına, yarıyıl sonu sınav notunun % 60'ının ilavesiyle hesaplanır. Öğrencinin dersten başarılı sayılması için en az CC (70) düzeyinde harfle ilan edilen başarı notunu alması zorunludur.https://obs.samsun.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5078